Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Η ανάσταση του υιού της χήρας στη Ναίν (Κυριακή Γ' Λουκά ζ' 11-16) - ΕΚΠΟΜΠΗ

Η παραβολή του καλού σπορέως (Λουκά η' 5-15) - ΕΚΠΟΜΠΗ

Ο Χρυσός Κανόνας (Κυριακή Β' Λουκά στ' 31-36) - ΕΚΠΟΜΠΗ

Κλήση των μαθητών & η θαυμαστή αλιεία (Λουκ. ε' 1-11) - ΕΚΠΟΜΠΗ


Μετά της Υψώσεως (Μάρκ. η΄ 34-38, θ΄ 1) - ΕΚΠΟΜΠΗ

Προ της Υψώσεως (Ιωαν. γ' 13-17) - ΕΚΠΟΜΠΗ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ